About Us 

ABFLOW ENGINEERING 

     บริษัท แอ๊บโฟลว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสูบน้ำ อะไหล่ และชิ้นส่วนสำหรับงานอุตสาหกรรม และงานก่อสร้าง มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการวางระบบ ประกอบ ติดตั้ง และซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ

     โดยมีความตั้งใจในการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เราคำนึงถึงการเลือกใช้สินค้าที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า และลดการบริโภคพลังงานโดยรวมให้แก่โลก
 

   
 


 

Absolute quality  Energy saving tools.