OUR SERVICEบริการของเรา
เรามีทีมงานที่พร้อมให้คำปรึกษา สำรวจหน้างาน ออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงตรวจสอบสภาพ และซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ ให้เหมาะแก่การใช้งาน
 
 


TRAINING   Commisioning   Maintenance
จัดสัมนา และฝึกอบรม.
 
การติดตั้ง และตรวจสอบก่อนส่งมอบ.
 
การซ่อมบำรุง.